Zobacz nasze publikacje

Ekspertyzy, analizy, raporty. Wszystko w jednym miejscu!

Kategoryzacja gmin w perspektywie optymalizacji polityk publicznych

Regionalne sieci adaptacji

Skutki COVID-19

Zmiana w politykach publicznych. Analiza procesu.

Polska a globalne relacje gospodarcze

Pozostałe raporty i ekspertyzy

TYTUŁ

AUTOR

TYTUŁ

Niewykorzystany potencjał

Ekspertyza dotyczy problematyki gospodarczych procesów w krajach sąsiadujących od wschodu z UE lub znajdujących się w tym regionie, jak Kazachstan. Pięć z nich (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) to adresaci unijnego programu Partnerstwa Wschodniego. Z uwagi na ogromny potencjał oraz znaczenie dla UE i samych krajów Partnerstwa Wschodniego do analizy włączono Federację Rosyjską oraz Kazachstan. Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa obejmująca wschodnich sąsiadów UE.

AUTOR

Marat Karatayev

Zofia Gródek-Szotak

Karolina Kotulewicz-Wisińska

Rafał Lisiakiewicz

Maria Wirchniańska

TYTUŁ

Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców

Pandemia niewątpliwie wpłynęła na wiele sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Jednym z ważniejszych obszarów, który w opinii wielu został mocno dotknięty przez kryzys związany z COVID-19, jest rynek pracy. Od ponad roku zastawiamy się, co stanie się z bezrobociem, aktywnością zawodową, stosunkami pomiędzy pracownikami i przedsiębiorcami, czy wreszcie – instytucjami rynku pracy. Z tego powodu postanowiliśmy poświęcić najnowszą analizę właśnie sytuacji na rynku pracy.

AUTOR

Bartłomiej Biga

Maciej Frączek

Marcin Kędzierski

Michał Możdżeń

Marek Oramus

TYTUŁ

Cyfryzacja i rynek pracy

W raporcie przedstawiono zjawiska związane ze zmianami, jakie wywołuje wprowadzenie nowej technologii na rynek pracy. W szczególności omówiono formy pracy cyfrowej i zwrócono uwagę na teoretyczne podstawy wyjaśniania zmian z tym związanych na rynku pracy. Ponadto omówiono rolę cyfrowej pracy jako rozwiązania włączającego do rynku pracy grupę osób ocenianą jako najbardziej narażoną na bezrobocie, czyli osoby z niepełnosprawnościami. Autorzy przedstawili także wyniki badań przeprowadzonych w początkowych miesiącach pandemii wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych – badań dotyczących zmian, jakich można się spodziewać po zakończeniu restrykcji.

AUTOR

Małgorzata Ćwiek

Marek Ćwiklicki

Dariusz Firszt

Marek Jabłoński

Norbert Laurisz

Agnieszka Pacut

Mariusz Sołtysik

TYTUŁ

Folk improvisations. How the pandemic changes social norms

Although folk improvisations based on knowledge and common sense have helped many of us to survive the pandemic crisis, they should be viewed with a great distance. It may turn out that our difficulties in building a state upholding equality and justice are not only temporary. For if, as a society, we believe that the state is unable to solve our problems, we can forget that it was ever built of a material other than cardboard.

AUTOR

Bartłomiej Biga

Maciej Frączek

Marcin Kędzierski

Michał Możdżeń

Marek Oramus

TYTUŁ

Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania lasów w Polsce

Raport skupia się na tym w jaki sposób lepiej projektować usługi publiczne i minimalizować zjawisko zaśmiecania. Oczekujemy, że poznanie behawioralnego i normatywnego uwarunkowania śmiecenia pozwoli lepiej projektować rozwiązania adresowane do mieszkańców i zapobiegające powstawaniu dzikich wysypisk. Celem teoretycznym jest zrozumienie wpływu norm społecznych na ludzkie działania. Zaśmiecanie traktujemy jako przykład działania, które potencjalnie jest silnie regulowane normami społecznymi.

AUTOR

Katarzyna Kwarcińska

Tomasz Kwarciński

Paweł Ulman

TYTUŁ

Energetyczna bieda. Raport o gospodarstwach domowych ubogich energetycznie

Ubóstwo energetyczne w Polsce jest powszechnie kojarzone z niską emisją i smogiem, który co rok zabija około 50 tys. Polaków. Rodziny mieszkające w domach o niskim standardzie energetycznym potrzebują dużo taniej energii. Debata o ubóstwie energetycznym w Polsce skupia się zwykle na wysokich kosztach energii, które w połączeniu z niskim dochodem sprawiają, że gospodarstwa domowe są klasyfikowane jako ubogie energetycznie. Niniejsze badanie skupia się na ocenie stanu ubóstwa energetycznego w Polsce.

AUTOR

Lila Karpińska

Sławomir Śmiech

TYTUŁ

Ludowe improwizacje. Jak pandemia zmienia normy społeczne

Mimo iż ludowe improwizacje oparte o znajomości i zdrowy rozsądek pozwoliły przetrwać kryzys pandemiczny wielu z nas, należy na nie patrzeć z dużym dystansem. Może się okazać, że nasze trudności z budową państwa stojącego na straży równości i sprawiedliwości nie są wyłącznie przejściowe. Jeśli bowiem jako społeczeństwo uwierzymy, że państwo nie jest w stanie rozwiązać naszych problemów, możemy zapomnieć, aby kiedykolwiek zostało ono zbudowane z innego materiału niż karton.

AUTOR

Bartłomiej Biga

Maciej Frączek

Marcin Kędzierski

Michał Możdżeń

Marek Oramus

TYTUŁ

Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych

Problem kategoryzacji gmin odnosi się przede wszystkim do kwestii ustrojowej i finansowej gmin. W perspektywie ustrojowej zgłasza się postulat „kategoryzowania” gmin ze względu na katalog zadań publicznych. W perspektywie finansowej natomiast dotyczy on także regulacji w zakresie dochodów i wydatków gmin. Prowadzenie badań nad kategoryzacją gmin może mieć duże znaczenie dla funkcjonowania państwa w takich obszarach jak polityka przestrzenna, administracja statystyczna czy zasadniczy podział terytorialny kraju.

AUTOR

Igor Zachariasz

TYTUŁ

W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce

Raport podejmuje wątki potencjału białoruskiego sektora IT, jego możliwości realokacji lub współpracy z Polską. W przygotowaniu ekspertyzy wykorzystano triangulację technik badawczych: badania literaturowe (publikacje, raporty, analizy źródeł pierwotnych), wywiad przeprowadzany za pośrednictwem internetu (CAWI) oraz indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) i ankiety z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu działającymi na rzecz rozwoju środowisk startupowych. Przeprowadzenie badania ankietowego pracowników z Białorusi było możliwe dzięki kooperacji z klastrem Software Development Association Poland (SoDA).

AUTOR

Zofia Gródek-Szotak

Karolina Kotulewicz-Wisińska

Rafał Lisiakiewicz

Wojciech Zysk

  • search_block_image

  • LSA w gminie Skawina – pilotażowe wdrożenie koncepcji

    Polski system zarządzania kryzysowego okazał się zbyt mało elastyczny oraz niewystarczająco sprawny. Pandemia ujawniła deficyty systemu w zakresie aktualnej informacji o sytuacji w lokalnych społecznościach, o bieżących potrzebach oraz możliwościach dostarczenia odpowiedniego, szybkiego wsparcia tym, którzy go najbardziej potrzebują.  Zespół ds. Regionalnych Sieci Adaptacji (RSA) powstał w odpowiedzi na skomplikowaną sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i […]

    Przeczytaj artykuł