Zobacz nasze publikacje

Ekspertyzy, analizy, raporty. Wszystko w jednym miejscu!

Kategoryzacja gmin w perspektywie optymalizacji polityk publicznych

Regionalne sieci adaptacji

Skutki COVID-19

Zmiana w politykach publicznych. Analiza procesu.

Polska a globalne relacje gospodarcze

Pozostałe raporty i ekspertyzy

TYTUŁ

AUTOR

TYTUŁ

Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych

Problem kategoryzacji gmin odnosi się przede wszystkim do kwestii ustrojowej i finansowej gmin. W perspektywie ustrojowej zgłasza się postulat „kategoryzowania” gmin ze względu na katalog zadań publicznych. W perspektywie finansowej natomiast dotyczy on także regulacji w zakresie dochodów i wydatków gmin. Prowadzenie badań nad kategoryzacją gmin może mieć duże znaczenie dla funkcjonowania państwa w takich obszarach jak polityka przestrzenna, administracja statystyczna czy zasadniczy podział terytorialny kraju.

AUTOR

Igor Zachariasz

TYTUŁ

W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce

Raport podejmuje wątki potencjału białoruskiego sektora IT, jego możliwości realokacji lub współpracy z Polską. W przygotowaniu ekspertyzy wykorzystano triangulację technik badawczych: badania literaturowe (publikacje, raporty, analizy źródeł pierwotnych), wywiad przeprowadzany za pośrednictwem internetu (CAWI) oraz indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) i ankiety z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu działającymi na rzecz rozwoju środowisk startupowych. Przeprowadzenie badania ankietowego pracowników z Białorusi było możliwe dzięki kooperacji z klastrem Software Development Association Poland (SoDA).

AUTOR

Zofia Gródek-Szotak

Karolina Kotulewicz-Wisińska

Rafał Lisiakiewicz

Wojciech Zysk

TYTUŁ

Sanepid w ogniu. Ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid 19.

Pandemia COVID-19 stanowiła i nadal stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich systemów sanitarno-epidemiologicznych, zwłaszcza w tych państwach, które od kilkudziesięciu lat nie doświadczyły poważnej epidemii. Inspekcje sanitarno-epidemiologiczne znalazły się bowiem na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Niniejszy raport stanowi przegląd rozwiązań międzynarodowych wraz ze studium przypadku na przykładzie Polski.

AUTOR

Marcin Kędzierski

Miarek Oramus

TYTUŁ

Aktualizacja modelu zarządzania restrykcjami w trakcie pandemii COVID-19

Model zarządzania restrykcjami przygotowany w ramach Centrum Polityk Publicznych UEK służy wielowymiarowej ocenie sytuacji z perspektywy zaostrzania i luzowania obostrzeń epidemicznych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zespół pracował nad dwiema modyfikacjami: A. Stworzeniem katalogu restrykcji wraz z analizą ich poszczególnych aspektów z uwzględnieniem kalkulacji ich kosztów i korzyści. B. Aktualizacją wskaźników modelu.

AUTOR

Michał Możdżeń

TYTUŁ

Sytuacja byłych miast wojewódzkich w 20 lat po "reformie powiatowej"

Celem przedmiotowej ekspertyzy jest określenie, z jednej strony, aktualnej sytuacji byłych miast wojewódzkich oraz ich problemów i barier rozwojowych, a z drugiej – odpowiedź na pytanie, na ile utrata statusu miasta wojewódzkiego wpłynęła na rolę i znaczenie miasta w regionie. Dodatkową kwestią jest próba ustalenia, które z usług komercyjnych i publicznych dostarczanych na terenie miasta mają znaczenie ponadlokalne i są wyróżnikiem roli miasta w układzie funkcjonalnym.

AUTOR

Jakub Kwaśny

TYTUŁ

Zapomniane konstytucyjne uprawnienie: informacja publiczna

Są takie konstytucyjne prawa i wolności, o których trudno zapomnieć. Są też takie, które rzadko przebijają się na pierwszy plan, a mimo to dla demokratycznego państwa prawa są równie ważne. Z pewnością do tej drugiej grupy zalicza się prawo dostępu do informacji publicznej, wskazane w art. 61 ust. 1 Konstytucji. Jednak w połączeniu z bliźniaczym zagadnieniem – szeroko rozumianą statystyką publiczną – w czasie pandemii ma ono „swoje pięć minut”.

AUTOR

Bartłomiej Biga

TYTUŁ

Stan nieufności. Rządzenie w czasach epidemii

Raport podsumowuje wpływ COVID-19 na procesy społeczno-gospodarcze, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Analiza stanowi zalążek rozważań o roli państwa oraz specyfice polityki publicznej w trzeciej dekadzie XXI wieku.

AUTOR

Bartłomiej Biga

Marcin Kędzierski

Rafał Matyja

Dariusz Mącarz

TYTUŁ

Rynek nieruchomości po kryzysie

Celem Raportu jest dostarczenie możliwie kompletnej i rzetelnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce i wybranych krajach w kontekście pandemii COVID-19.

AUTOR

Stanisław Belniak

Michał Głuszak

TYTUŁ

Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w warunkach kryzysu pandemicznego w oparciu o wariantowe scenariusze rozwoju sytuacji epidemicznej i "odmrażania' gospodarki

Celem ekspertyzy jest określenie, w sposób wariantowy, sytuacji społeczno-ekonomicznej, a przede wszystkim dochodowej, gospodarstw domowych w Polsce w sytuacji rozwoju i trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz procesu łagodzenia obostrzeń w życiu społeczno-gospodarczym. W opracowaniu rozważane są trzy warianty „odmrażania” gospodarki – pesymistyczny, prawdopodobny i optymistyczny.

AUTOR

Paweł Ulman

Małgorzata Ćwiek

  • search_block_image

  • Kędzierski: Jesteśmy bardzo blisko limitu wydolności służby zdrowia

    Niedawno minął rok od pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku zakażenia covid-19. Dziś, w obliczu III fali epidemii Polacy testując system i naruszając restrykcje powoli zaczęli wracać do normalności. Jako społeczeństwo przestaliśmy reagować na kolejne informacje o rosnących wskaźnikach zachorowań, a nawet 70 tys. nadmiarowych zgonów w okresie jesiennym. Może na nas robią wrażenie bardziej […]

    Przeczytaj artykuł