Kategoryzacja gmin w perspektywie optymalizacji polityk publicznych

Regionalne sieci adaptacji

Skutki COVID-19

Zmiana w politykach publicznych. Analiza procesu.

Polska a globalne relacje gospodarcze

Pozostałe raporty i ekspertyzy

TYTUŁ

AUTOR

TYTUŁ

Sanepid w ogniu. Ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid 19.

Pandemia COVID-19 stanowiła i nadal stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich systemów sanitarno-epidemiologicznych, zwłaszcza w tych państwach, które od kilkudziesięciu lat nie doświadczyły poważnej epidemii. Inspekcje sanitarno-epidemiologiczne znalazły się bowiem na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Niniejszy raport stanowi przegląd rozwiązań międzynarodowych wraz ze studium przypadku na przykładzie Polski.

AUTOR

Marcin Kędzierski

Miarek Oramus

TYTUŁ

Aktualizacja modelu zarządzania restrykcjami w trakcie pandemii COVID-19

Model zarządzania restrykcjami przygotowany w ramach Centrum Polityk Publicznych UEK służy wielowymiarowej ocenie sytuacji z perspektywy zaostrzania i luzowania obostrzeń epidemicznych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zespół pracował nad dwiema modyfikacjami: A. Stworzeniem katalogu restrykcji wraz z analizą ich poszczególnych aspektów z uwzględnieniem kalkulacji ich kosztów i korzyści. B. Aktualizacją wskaźników modelu.

AUTOR

Michał Możdżeń

TYTUŁ

Sytuacja byłych miast wojewódzkich w 20 lat po "reformie powiatowej"

Celem przedmiotowej ekspertyzy jest określenie, z jednej strony, aktualnej sytuacji byłych miast wojewódzkich oraz ich problemów i barier rozwojowych, a z drugiej – odpowiedź na pytanie, na ile utrata statusu miasta wojewódzkiego wpłynęła na rolę i znaczenie miasta w regionie. Dodatkową kwestią jest próba ustalenia, które z usług komercyjnych i publicznych dostarczanych na terenie miasta mają znaczenie ponadlokalne i są wyróżnikiem roli miasta w układzie funkcjonalnym.

AUTOR

Jakub Kwaśny

TYTUŁ

Zapomniane konstytucyjne uprawnienie: informacja publiczna

Są takie konstytucyjne prawa i wolności, o których trudno zapomnieć. Są też takie, które rzadko przebijają się na pierwszy plan, a mimo to dla demokratycznego państwa prawa są równie ważne. Z pewnością do tej drugiej grupy zalicza się prawo dostępu do informacji publicznej, wskazane w art. 61 ust. 1 Konstytucji. Jednak w połączeniu z bliźniaczym zagadnieniem – szeroko rozumianą statystyką publiczną – w czasie pandemii ma ono „swoje pięć minut”.

AUTOR

Bartłomiej Biga

TYTUŁ

Stan nieufności. Rządzenie w czasach epidemii

Raport podsumowuje wpływ COVID-19 na procesy społeczno-gospodarcze, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Analiza stanowi zalążek rozważań o roli państwa oraz specyfice polityki publicznej w trzeciej dekadzie XXI wieku.

AUTOR

Bartłomiej Biga

Marcin Kędzierski

Rafał Matyja

Dariusz Mącarz

TYTUŁ

Rynek nieruchomości po kryzysie

Celem Raportu jest dostarczenie możliwie kompletnej i rzetelnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce i wybranych krajach w kontekście pandemii COVID-19.

AUTOR

Stanisław Belniak

Michał Głuszak

TYTUŁ

Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w warunkach kryzysu pandemicznego w oparciu o wariantowe scenariusze rozwoju sytuacji epidemicznej i "odmrażania' gospodarki

Celem ekspertyzy jest określenie, w sposób wariantowy, sytuacji społeczno-ekonomicznej, a przede wszystkim dochodowej, gospodarstw domowych w Polsce w sytuacji rozwoju i trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz procesu łagodzenia obostrzeń w życiu społeczno-gospodarczym. W opracowaniu rozważane są trzy warianty „odmrażania” gospodarki – pesymistyczny, prawdopodobny i optymistyczny.

AUTOR

Paweł Ulman

Małgorzata Ćwiek

TYTUŁ

Raport bazowy "Instytucje państwa"

Raport obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie adaptacji instytucji państwa w kontekście pandemii COVID-19, a także zawiera rekomendacje działań dla decydentów publicznych.

AUTOR

Katarzyna Baran

Dagmir Długosz

Marcin Kędzierski

Rafał Lisiakiewicz

Rafał Matyja

Stanisław Mazur

Michał Możdżeń

Paweł Musiałek

Marcin Zawicki

Michał Żabiński

TYTUŁ

Funkcjonowanie Powiatowych Urzędów Pracy w Polsce w kontekście prawnym, ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i ustrojowym

Rok 2020 postawił przed instytucjami rynku pracy, a więc także przed urzędami pracy, nowe zadania, wynikające z konieczności wdrażania programów osłonowych dedykowanych branżom dotkniętym recesją gospodarczą z powodu administracyjnych ograniczeń wymuszonych przez epidemię koronawirusa.

AUTOR

Jan Bereza

  • search_block_image

  • Polska celem emigracji dla informatyków z Białorusi? Zapowiedź raportu.

    Sektor IT na Białorusi jest jednym z najbardziej nowoczesnych i najbardziej dynamicznie rozwijających się w tym kraju. W 2015 r. wynosił on 3,5% PKB, a w 2019 r. stanowił już 6,6%, co jest sporym odsetkiem jak na kraj opierający swą gospodarkę głównie na przemyśle. Niestety rozwój ten uległ zatrzymaniu. Przyczyną był jego nowoczesny charakter i […]

    Przeczytaj artykuł