Zobacz nasze publikacje

Ekspertyzy, analizy, raporty. Wszystko w jednym miejscu!

Kategoryzacja gmin w perspektywie optymalizacji polityk publicznych

Regionalne sieci adaptacji

Skutki COVID-19

Zmiana w politykach publicznych. Analiza procesu.

Polska a globalne relacje gospodarcze

Pozostałe raporty i ekspertyzy

TYTUŁ

AUTOR

TYTUŁ

Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym?

Celem publikacji jest zidentyfikowanie poziomu realizowania w Krakowie hipotetycznej (bo nie nazwanej tak w znanych nam dokumentach) koncepcji miasta 15-minutowego. Postawiliśmy sobie pytania badawcze, przeprowadziliśmy analizy przestrzeni Krakowa w kontekście dostępności przestrzennej oraz sformułowaliśmy wstępne rekomendacje i zarys dalszych badań.

AUTOR

Aleksander Noworól

Piotr Kopyciński

Paweł Hałat

Jeremiasz Salamon

Jarosław Baziak

Wojciech Sypek

Maria Wirchniańska

TYTUŁ

Pokolenia. Solidarni w rozwoju

Żyjemy w czasach przemian demograficznych. Wywołują one wiele konsekwencji, w tym szereg społecznie negatywnych, jak np. depopulacja wielu miast i obszarów wiejskich. Ważne jest, aby zagrożenia wynikające ze zmian demograficznych dokładnie zidentyfikować. I tak je ująć, aby je potraktować jako wyzwanie, któremu trzeba i można sprostać. Zespół ekspertów przygotował Raport, w którym zaproponował zestaw wielostronnych działań mających do tego prowadzić.

AUTOR

TYTUŁ

Świat na wynajem. O zmianie pokoleniowej w podejściu do własności

W ostatnich dekadach uaktywniły się trzy potężne trendy, które osłabiają prawo własności, a tym samym, z perspektywy jednostki - utrudniają jego gospodarcze wykorzystanie. Pierwszym trendem jest cyfryzacja gospodarki, drugim coraz silniejsze akcentowanie ograniczeń tego prawa oraz wzmacnianie jego aspektu zobowiązaniowego, trzeci natomiast dotyczy zmiany zachowań konsumenckich. Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na pytanie, na ile wspomniane trendy mogą być wykorzystane do zapewnienia lepszych usług publicznych? Na ile nowe sposoby konsumpcji, polegające na zastąpieniu własności prawem dostępu mogłyby spowodować także zmianę w działaniach administracji publicznej?

AUTOR

Bartłomiej Biga

TYTUŁ

Na wschód zwrot

Ekspertyza dotyczy problematyki gospodarczych procesów w krajach sąsiadujących od wschodu z UE lub znajdujących się w tym regionie, jak Kazachstan. Pięć z nich (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) to adresaci unijnego programu Partnerstwa Wschodniego. Z uwagi na ogromny potencjał oraz znaczenie dla UE i samych krajów Partnerstwa Wschodniego do analizy włączono Federację Rosyjską oraz Kazachstan. W ramach badania zidentyfikowano potrzeby krajów wschodniego sąsiedztwa w kontekście nowoczesnych technologii – poprzez analizę ich aktualnego potencjału w tym zakresie. Badania obejmują także działania i formy promocji nowoczesnych technologii w krajach wschodniego sąsiedztwa UE, a do analizy wyselekcjonowano zagadnienie promocji technologii związanych z odnawialną energią.

AUTOR

Marat Karatayev

Zofia Gródek-Szotak

Karolina Kotulewicz-Wisińska

Rafał Lisiakiewicz

Maria Wirchniańska

TYTUŁ

Niewykorzystany potencjał

Ekspertyza dotyczy problematyki gospodarczych procesów w krajach sąsiadujących od wschodu z UE lub znajdujących się w tym regionie, jak Kazachstan. Pięć z nich (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) to adresaci unijnego programu Partnerstwa Wschodniego. Z uwagi na ogromny potencjał oraz znaczenie dla UE i samych krajów Partnerstwa Wschodniego do analizy włączono Federację Rosyjską oraz Kazachstan. Partnerstwo Wschodnie to część europejskiej polityki sąsiedztwa obejmująca wschodnich sąsiadów UE.

AUTOR

Marat Karatayev

Zofia Gródek-Szotak

Karolina Kotulewicz-Wisińska

Rafał Lisiakiewicz

Maria Wirchniańska

TYTUŁ

Rynek pracownika w państwie przedsiębiorców

Pandemia niewątpliwie wpłynęła na wiele sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Jednym z ważniejszych obszarów, który w opinii wielu został mocno dotknięty przez kryzys związany z COVID-19, jest rynek pracy. Od ponad roku zastawiamy się, co stanie się z bezrobociem, aktywnością zawodową, stosunkami pomiędzy pracownikami i przedsiębiorcami, czy wreszcie – instytucjami rynku pracy. Z tego powodu postanowiliśmy poświęcić najnowszą analizę właśnie sytuacji na rynku pracy.

AUTOR

Bartłomiej Biga

Maciej Frączek

Marcin Kędzierski

Michał Możdżeń

Marek Oramus

TYTUŁ

Cyfryzacja i rynek pracy

W raporcie przedstawiono zjawiska związane ze zmianami, jakie wywołuje wprowadzenie nowej technologii na rynek pracy. W szczególności omówiono formy pracy cyfrowej i zwrócono uwagę na teoretyczne podstawy wyjaśniania zmian z tym związanych na rynku pracy. Ponadto omówiono rolę cyfrowej pracy jako rozwiązania włączającego do rynku pracy grupę osób ocenianą jako najbardziej narażoną na bezrobocie, czyli osoby z niepełnosprawnościami. Autorzy przedstawili także wyniki badań przeprowadzonych w początkowych miesiącach pandemii wśród przedsiębiorstw i instytucji publicznych – badań dotyczących zmian, jakich można się spodziewać po zakończeniu restrykcji.

AUTOR

Małgorzata Ćwiek

Marek Ćwiklicki

Dariusz Firszt

Marek Jabłoński

Norbert Laurisz

Agnieszka Pacut

Mariusz Sołtysik

TYTUŁ

Folk improvisations. How the pandemic changes social norms

Although folk improvisations based on knowledge and common sense have helped many of us to survive the pandemic crisis, they should be viewed with a great distance. It may turn out that our difficulties in building a state upholding equality and justice are not only temporary. For if, as a society, we believe that the state is unable to solve our problems, we can forget that it was ever built of a material other than cardboard.

AUTOR

Bartłomiej Biga

Maciej Frączek

Marcin Kędzierski

Michał Możdżeń

Marek Oramus

TYTUŁ

Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania lasów w Polsce

Raport skupia się na tym w jaki sposób lepiej projektować usługi publiczne i minimalizować zjawisko zaśmiecania. Oczekujemy, że poznanie behawioralnego i normatywnego uwarunkowania śmiecenia pozwoli lepiej projektować rozwiązania adresowane do mieszkańców i zapobiegające powstawaniu dzikich wysypisk. Celem teoretycznym jest zrozumienie wpływu norm społecznych na ludzkie działania. Zaśmiecanie traktujemy jako przykład działania, które potencjalnie jest silnie regulowane normami społecznymi.

AUTOR

Katarzyna Kwarcińska

Tomasz Kwarciński

Paweł Ulman

  • search_block_image

  • LSA w gminie Skawina – pilotażowe wdrożenie koncepcji

    Polski system zarządzania kryzysowego okazał się zbyt mało elastyczny oraz niewystarczająco sprawny. Pandemia ujawniła deficyty systemu w zakresie aktualnej informacji o sytuacji w lokalnych społecznościach, o bieżących potrzebach oraz możliwościach dostarczenia odpowiedniego, szybkiego wsparcia tym, którzy go najbardziej potrzebują.  Zespół ds. Regionalnych Sieci Adaptacji (RSA) powstał w odpowiedzi na skomplikowaną sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i […]

    Przeczytaj artykuł