Zobacz nasze publikacje

Ekspertyzy, analizy, raporty. Wszystko w jednym miejscu!

Kategoryzacja gmin w perspektywie optymalizacji polityk publicznych

Regionalne sieci adaptacji

Skutki COVID-19

Zmiana w politykach publicznych. Analiza procesu.

Polska a globalne relacje gospodarcze

Pozostałe raporty i ekspertyzy

TYTUŁ

AUTOR

TYTUŁ

Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania lasów w Polsce

Raport skupia się na tym w jaki sposób lepiej projektować usługi publiczne i minimalizować zjawisko zaśmiecania. Oczekujemy, że poznanie behawioralnego i normatywnego uwarunkowania śmiecenia pozwoli lepiej projektować rozwiązania adresowane do mieszkańców i zapobiegające powstawaniu dzikich wysypisk. Celem teoretycznym jest zrozumienie wpływu norm społecznych na ludzkie działania. Zaśmiecanie traktujemy jako przykład działania, które potencjalnie jest silnie regulowane normami społecznymi.

AUTOR

Katarzyna Kwarcińska

Tomasz Kwarciński

Paweł Ulman

TYTUŁ

Energetyczna bieda. Raport o gospodarstwach domowych ubogich energetycznie

Ubóstwo energetyczne w Polsce jest powszechnie kojarzone z niską emisją i smogiem, który co rok zabija około 50 tys. Polaków. Rodziny mieszkające w domach o niskim standardzie energetycznym potrzebują dużo taniej energii. Debata o ubóstwie energetycznym w Polsce skupia się zwykle na wysokich kosztach energii, które w połączeniu z niskim dochodem sprawiają, że gospodarstwa domowe są klasyfikowane jako ubogie energetycznie. Niniejsze badanie skupia się na ocenie stanu ubóstwa energetycznego w Polsce.

AUTOR

Lila Karpińska

Sławomir Śmiech

TYTUŁ

Ludowe improwizacje. Jak pandemia zmienia normy społeczne

Mimo iż ludowe improwizacje oparte o znajomości i zdrowy rozsądek pozwoliły przetrwać kryzys pandemiczny wielu z nas, należy na nie patrzeć z dużym dystansem. Może się okazać, że nasze trudności z budową państwa stojącego na straży równości i sprawiedliwości nie są wyłącznie przejściowe. Jeśli bowiem jako społeczeństwo uwierzymy, że państwo nie jest w stanie rozwiązać naszych problemów, możemy zapomnieć, aby kiedykolwiek zostało ono zbudowane z innego materiału niż karton.

AUTOR

Bartłomiej Biga

Maciej Frączek

Marcin Kędzierski

Michał Możdżeń

Marek Oramus

TYTUŁ

Kategoryzacja gmin - z perspektywy świadczenia usług publicznych

Problem kategoryzacji gmin odnosi się przede wszystkim do kwestii ustrojowej i finansowej gmin. W perspektywie ustrojowej zgłasza się postulat „kategoryzowania” gmin ze względu na katalog zadań publicznych. W perspektywie finansowej natomiast dotyczy on także regulacji w zakresie dochodów i wydatków gmin. Prowadzenie badań nad kategoryzacją gmin może mieć duże znaczenie dla funkcjonowania państwa w takich obszarach jak polityka przestrzenna, administracja statystyczna czy zasadniczy podział terytorialny kraju.

AUTOR

Igor Zachariasz

TYTUŁ

W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce

Raport podejmuje wątki potencjału białoruskiego sektora IT, jego możliwości realokacji lub współpracy z Polską. W przygotowaniu ekspertyzy wykorzystano triangulację technik badawczych: badania literaturowe (publikacje, raporty, analizy źródeł pierwotnych), wywiad przeprowadzany za pośrednictwem internetu (CAWI) oraz indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) i ankiety z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu działającymi na rzecz rozwoju środowisk startupowych. Przeprowadzenie badania ankietowego pracowników z Białorusi było możliwe dzięki kooperacji z klastrem Software Development Association Poland (SoDA).

AUTOR

Zofia Gródek-Szotak

Karolina Kotulewicz-Wisińska

Rafał Lisiakiewicz

Wojciech Zysk

TYTUŁ

Sanepid w ogniu. Ewolucja funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w czasie pandemii Covid 19.

Pandemia COVID-19 stanowiła i nadal stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich systemów sanitarno-epidemiologicznych, zwłaszcza w tych państwach, które od kilkudziesięciu lat nie doświadczyły poważnej epidemii. Inspekcje sanitarno-epidemiologiczne znalazły się bowiem na pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Niniejszy raport stanowi przegląd rozwiązań międzynarodowych wraz ze studium przypadku na przykładzie Polski.

AUTOR

Marcin Kędzierski

Miarek Oramus

TYTUŁ

Aktualizacja modelu zarządzania restrykcjami w trakcie pandemii COVID-19

Model zarządzania restrykcjami przygotowany w ramach Centrum Polityk Publicznych UEK służy wielowymiarowej ocenie sytuacji z perspektywy zaostrzania i luzowania obostrzeń epidemicznych. Na przestrzeni ostatnich miesięcy zespół pracował nad dwiema modyfikacjami: A. Stworzeniem katalogu restrykcji wraz z analizą ich poszczególnych aspektów z uwzględnieniem kalkulacji ich kosztów i korzyści. B. Aktualizacją wskaźników modelu.

AUTOR

Michał Możdżeń

TYTUŁ

Sytuacja byłych miast wojewódzkich w 20 lat po "reformie powiatowej"

Celem przedmiotowej ekspertyzy jest określenie, z jednej strony, aktualnej sytuacji byłych miast wojewódzkich oraz ich problemów i barier rozwojowych, a z drugiej – odpowiedź na pytanie, na ile utrata statusu miasta wojewódzkiego wpłynęła na rolę i znaczenie miasta w regionie. Dodatkową kwestią jest próba ustalenia, które z usług komercyjnych i publicznych dostarczanych na terenie miasta mają znaczenie ponadlokalne i są wyróżnikiem roli miasta w układzie funkcjonalnym.

AUTOR

Jakub Kwaśny

TYTUŁ

Zapomniane konstytucyjne uprawnienie: informacja publiczna

Są takie konstytucyjne prawa i wolności, o których trudno zapomnieć. Są też takie, które rzadko przebijają się na pierwszy plan, a mimo to dla demokratycznego państwa prawa są równie ważne. Z pewnością do tej drugiej grupy zalicza się prawo dostępu do informacji publicznej, wskazane w art. 61 ust. 1 Konstytucji. Jednak w połączeniu z bliźniaczym zagadnieniem – szeroko rozumianą statystyką publiczną – w czasie pandemii ma ono „swoje pięć minut”.

AUTOR

Bartłomiej Biga

  • search_block_image

  • LSA w gminie Skawina – pilotażowe wdrożenie koncepcji

    Polski system zarządzania kryzysowego okazał się zbyt mało elastyczny oraz niewystarczająco sprawny. Pandemia ujawniła deficyty systemu w zakresie aktualnej informacji o sytuacji w lokalnych społecznościach, o bieżących potrzebach oraz możliwościach dostarczenia odpowiedniego, szybkiego wsparcia tym, którzy go najbardziej potrzebują.  Zespół ds. Regionalnych Sieci Adaptacji (RSA) powstał w odpowiedzi na skomplikowaną sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i […]

    Przeczytaj artykuł