Strategiczne obszary i problemy badawcze

Obszary badawcze


Kategoryzacja gmin w perspektywie optymalizacji polityk publicznych

Celem prac zespołu jest przeanalizowanie koncepcji kategoryzacji gmin jako narzędzia pozwalającego na optymalizację polityk publicznych i ich analizę pod kątem terytorialnego zróżnicowania dostępu do usług publicznych. Prace koncentrują się na kilku wybranych – szczególnie istotnych – zagadnieniach, takich jak funkcje dawnych ośrodków wojewódzkich i innych miast subregionalnych, zróżnicowanie usług publicznych z miastach powiatowych, rola miast w powiatach okalających duże miasta i zróżnicowanie funkcji gmin podmiejskich. Efektem prac zespołu będzie rekomendacja dotycząca rozwiązań porządkujących postrzeganie roli poszczególnych ośrodków przez instytucje publiczne odpowiedzialne za formułowanie polityk publicznych na poziomie centralnym i regionalnym.

 


Polska a globalne relacje gospodarcze

Prace zespołu koncentrują się wokół aktualnych wyzwań stojących przed politykami publicznymi w Polsce w kontekście międzynarodowych powiązań. Celem prowadzonych badań/działań jest aktywny udział w debacie publicznej na temat międzynarodowych uwarunkowań rozwoju Polski i jej polityki zagranicznej. Zamierzeniem zespołu jest stałe identyfikowanie i analiza ważnych, ale często niszowych obszarów związanych z globalnymi relacjami gospodarczymi i polską dyplomacją gospodarczą. Opracowywane ekspertyzy dotyczą m.in. takich zagadnień, jak relokacja zagranicznych pracowników sektora IT do Polski czy promocja technologii w krajach Europy Wschodniej.
Dotychczasowe analizy podkreślają konieczność skupienia się na ścisłym powiązaniu zadań państwa na arenie międzynarodowej z dynamiką jego rozwoju gospodarczego i społecznego. Prace badawcze zespołu koncentrują się na systemie działań państwa w zakresie dyplomacji gospodarczej – jako złożonego mechanizmu współdziałania instytucji państwa na różnych szczeblach we współpracy z podmiotami niepaństwowymi, np. prywatnym biznesem. Ważnym aspektem prac jest problematyka bezpieczeństwa gospodarczego Polski. W tym kontekście szczególnie istotne są następujące zagadnienia: wyzwania energetyczne Polski, globalne procesy gospodarcze i integracyjne.

 


Regionalne Sieci Adaptacji

Zespół ds. Regionalnych Sieci Adaptacji (RSA) powstał w związku ze skomplikowaną sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju i na świecie wywołaną pandemią COVID-19. Skala problemu uwydatniła niedostatki systemu zarządzania kryzysowego oraz ograniczenia funkcjonalne możliwości działania państwa i jego agend. System zarządzania kryzysowego okazał się zbyt mało elastyczny oraz niewystarczająco sprawny. Ujawniły się deficyty systemu w zakresie aktualnej informacji o sytuacji w lokalnych społecznościach, o bieżących potrzebach oraz możliwościach dostarczenia odpowiedniego, szybkiego wsparcia tym, którzy go najbardziej potrzebują. Ponadto taki system nie ma zdolności do inicjowania lokalnych, obywatelskich lub sąsiedzkich form samoorganizacji i pomocy, a takie wsparcie, zwłaszcza w pierwszej fazie lockdownu, było niezwykle ważne. RSA stanowią odpowiedź na zidentyfikowane wady rządowego Systemu Zarządzania Kryzysowego (SZK) – poprzez wzmocnienie jego elastyczności, zdolności do reagowania na cechujące się wysoką dynamiką i zmiennością stany zagrożeń oraz sytuacje kryzysowe. Zarazem służą one rozwijaniu aktywności obywatelskiej, integracji wiedzy lokalnej, uruchamianiu współdziałania między podmiotami z różnych sektorów – w imię troski o życie i dobrostan mieszkańców i wspólnot lokalnych.

 


Zespół ds. skutków COVID-19

Głównym celem prac zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań dla decydentów publicznych dotyczących prowadzenia polityki państwa w czasie pandemii COVID-19. Zespół zajmuje się analizą wskaźników gospodarczo-społecznych w celu skonstruowania tzw. modelu restrykcji, który pozwoli na wypracowanie procedur podejmowania decyzji, a w efekcie projektowanie polityk publicznych.

 


 Zmiana w politykach publicznych. Analiza procesu

Przedmiotem prac zespołu jest analiza procesu zmiany polityk publicznych, badająca zarówno proces formułowania jej przesłanek, mechanizmy decyzyjne przesądzające o kształcie zmiany oraz procesy wdrażania i ewaluacji. Celem badań i analiz jest propozycja optymalizacji mechanizmów wsparcia eksperckiego na etapie przygotowania i negocjowania zakresu zmiany, a także prowadzenia przez instytucje akademickie i eksperckie procedur ewaluacji skutków zmian. Przedmiotem zainteresowań zespołu jest też przestrzeń debaty o politykach publicznych oraz mechanizmy brania pod uwagę przez władze różnych szczebli formułowanych w jej trakcie opinii i rekomendacji.
  • Raport: Duży może więcej. Wyzwania dla bezpieczeństwa żywnościowego Polaków

    Bezpieczeństwo żywnościowe jest pojęciem bardzo wielowymiarowym. W wąskim rozumieniu (tzw. bezpieczeństwo żywności) mowa wyłącznie o jakości produktów żywnościowych, w tym głównie zdatności do spożycia. Ten wymiar bezpieczeństwa jest stosunkowo najlepiej opisany i zinstytucjonalizowany w postaci systemu urzędowej kontroli żywności (UKŻ), co jednak wcale nie oznacza, że nie generuje on żadnych zagrożeń. Szereg raportów, które ukazały […]

    Przeczytaj artykuł