Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, ekspert ds. metodologii badań i analiz. Od 2010 r. adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 r. adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Brała udział m.in. w jednym z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji – „Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce”, a także w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006.

Czytaj również: