Dzisiaj o godzinie 11.00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbyła się premiera Raportu: „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, organizowana w ramach PROLOGU – wydarzenia poprzedzającego Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się w dniach 16-17 listopada w Centrum Kongresowym ICE oraz online – https://kongres.oees.pl/.

Żyjemy w czasach przemian demograficznych. Wywołują one wiele konsekwencji, w tym szereg społecznie negatywnych, jak np. depopulacja wielu miast i obszarów wiejskich. Ważne jest, aby zagrożenia wynikające ze zmian demograficznych dokładnie zidentyfikować. I tak je ująć, aby je potraktować jako wyzwanie, któremu trzeba i można sprostać. Zespół ekspertów przygotował Raport, w którym zaproponował zestaw wielostronnych działań mających do tego prowadzić.

Proponowane przez autorów działania osadzone są na fundamencie „solidarności w rozwoju”.

Chodzi m.in. o takie współdziałanie różnych aktorów społecznych, które posłuży przełamaniu deficytu szacunku i zaufania. Rekomendacje dla polityki publicznej zostały opracowane tak, aby pomóc zamienić zagrożenie w rozwojową szansę.

W skład zespołu autorskiego weszli: Kamila Bielawska, Piotr Błędowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak (red.), Jerzy Hausner (red.), Irena E. Kotowska, Piotr Lewandowski, Iga Magda, Paweł Marczewski, Anna Ruzik-Sierdzińska, Marcin Stonawski, Paweł Strzelecki, Krystyna Szafraniec, Barbara Więckowska, Hanna Zalewska.

Autorzy Raportu podkreślają szczególne znaczenie umacniania solidarności międzypokoleniowej. To wymaga rozpoznania i respektowania zróżnicowanych potrzeb i doświadczeń poszczególnych generacji. Generacje dzieli często ogromny społeczny dystans. Raport pokazuje, jak ważne jest, by go skrócić, by zostały nawiązane międzypokoleniowe relacje, wynikające z komunikowania się, dialogu, zrozumienia i współdziałania.

Polityka publiczna koncentruje się na potrzebach starszych pokoleń, często pomijając powinności wobec ludzi młodych i pogłębiając w ten sposób różnice międzypokoleniowe. W rezultacie postępuje emigracja młodych, dochodzi do depopulacji małych i średnich miast. Uruchomienie potencjału i zapewnienie rozwoju takich peryferyjnych terenów zachęciłoby młodych ludzi do pozostania i podjęcia tam pracy, a także wzmocniło więzi międzypokoleniowe. Działanie ukierunkowane na poprawę jakości życia i osobisty rozwój muszą objąć wszystkie pokolenia, także najstarsze, które są dotknięte wykluczeniem cyfrowym. Podstawą tak ukierunkowanego działania w polityce publicznej jest przeciwdziałanie nierówności w dostępie do kluczowych społecznych zasobów, nie tylko materialnych, ale także w edukacji i kulturze.

Sformułowane przez autorów Raportu rekomendacje odnoszą się w szczególności do następujących segmentów polityki publicznej: edukacja i kształtowanie kompetencji,  praca i zatrudnienie, migracje, zdrowie, infrastruktura społeczna, zabezpieczenie społeczne, finanse publiczne i porządek demokratyczny.

Raport powstał we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego oraz dzięki wsparciu Partnerów: Centrum Polityk Publicznych działającego w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mBanku oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czytaj również: