Kategoryzacja gmin w perspektywie optymalizacji polityk publicznych